Short Articles

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Nesar Brakus
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 25 August 2008
Pages: 176
PDF File Size: 1.16 Mb
ePub File Size: 10.33 Mb
ISBN: 918-2-12262-865-9
Downloads: 43140
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dozuru

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Artikel 58 Toon relaties in LiDO. Ook nieuw is dat de adviseur inkomen mag adviseren over ongevallenverzekeringen indien dit advies wordt gecombineerd met advies onfernemingen inkomensverzekeringen.

Artikel 2 van de regeling taakuitoefening bepaalt middels een tabel welke in bepaalde Europese richtlijnen opgenomen samenwerkingsbepalingen of verplichtingen tot het verstrekken van informatie door de Nederlandsche Bank of de AFM in aanmerking moeten nemen bij de uitoefening van hun taken.

Aan de mogelijkheden tot intrekking van een erkenning als beschreven in het vierde lid is onderdeel d toegevoegd. Daarnaast zijn er structurele nalevingskosten verbonden aan het voor de toezichthouder inzichtelijk maken van verrichte inspanningen om investeringen in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren te vermijden.

Artikel 34 Toon relaties in LiDO.

onderneminyen Verstrekking geschiedt tegen betaling van de kostprijs. Met de invoering van deze diplomaplicht wordt beoogd om de kennis en vaardigheden van deze groep specifieke medewerkers op een hoger niveau te brengen. Het behalen van dit diploma is mogelijk door het afleggen van een examen of door het doorlopen van een Erkenning Verworven Competenties procedure EVC-procedure.

De rechtspersoon, bedoeld in artikel 4: In artikel 3 van deze regeling is opgenomen dat een beleggingsonderneming jaarlijks de vakbekwaamheid van haar werknemers evalueert. De ene klacht zal eenvoudiger zijn in de afhandeling dan de andere. Dit komt in totaal neer op een tijdsbesteding van ruim uur.

In dat register kunnen uitsluitend beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is worden opgenomen die het ingevolge artikel 46 van MiFIR is toegestaan in de lidstaten beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten. Inleidende bepalingen Toon relaties in LiDO.

  FRANZ KAFKA DONUSUM PDF

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

Aangezien op grond van artikel 10a, eerste lid, van de onrernemingen alleen vrijstelling kan worden verleend van de vergunningplicht van besluig 2: Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de periodieke controle van het bestaande productenaanbod reeds onderdeel is van het beleid voortvloeiend uit de gedragstoeizcht en daarmee bedrijfseigen is.

Artikel 76 Toon relaties in LiDO. De tijdsbesteding bedraagt Artikel 11k Toon relaties in LiDO. Om het vakbekwaamheidsbouwwerk te vereenvoudigen en flexibel te houden is er voor gekozen de periodes van drie jaar te laten vervallen en te vervangen door een continue systeem met individuele intervallen van 36 maanden. Er zijn momenteel achttien exameninstituten. Partijen gaven aan ook veel uitingen van onvrede, oftewel klachten, mondeling af te doen. Het vijfde lid bewerkstelligt dat de in het openbaar register opgenomen gegevens volledig en correct zijn zodat personen die het openbaar register raadplegen kunnen vertrouwen op de juistheid van de daarin opgenomen gegevens.

Dit nationaal regime zal worden geregeld in de Vrijstellingsregeling Wft. Naar verwachting leidt de komst van de centrale examenvragendatabank tot een verlaging van de kosten voor exameninstituten omdat zij niet meer individueel examens hoeven te ontwikkelen maar deze centraal gaan inkopen. De Nederlandsche bank kan op grond van de omstandigheden of belangen, genoemd in artikel 33, afwijken van het eerste lid, ten aanzien van de onderdelen b, c en d.

Artikel 38f Toon relaties in LiDO. Derhalve is er geen ruimte om additionele eisen te stellen, zoals eisen aan het productontwikkelingsproces. Op grond van dat artikel zijn van financirle in artikel 2: Definities Toon relaties in LiDO.

De ondegnemingen wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Laatstgenoemd artikel ziet op de situatie dat een beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen lidstaat is vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat in Nederland de in artikel 10, eerste lid, bedoelde beleggingsdiensten verleent of voor eigen rekening handelt.

  ASTRAL MEDIA MIX 99.9 PDF

Artikel 58f Toon relaties in LiDO. Dit is het gemiddelde percentage wat een groot aantal banken in de eurozone onderling aan elkaar berekent wanneer zij aan elkaar geld uitleent.

Naar aanleiding van de consultatiereacties is tevens verduidelijkt dat regionaal verschillen in debetrentevoet kunnen bestaan als dezelfde debetrentevoet maar voor zowel nieuwe als bestaande klanten in de desbetreffende regio of het verzorgingsgebied van de desbetreffende bank wordt gehanteerd.

Mochten zich in de toekomst gexragstoezicht situaties voordoen die een uitbreiding van de verplichting tot het voeren van een productontwikkelingsproces door beleggingsondernemingen legitimeren, dan zal worden bezien of nadere regelgeving vereist is. De te noemen componenten dienen te corresponderen met hun bedrijfseconomische oorsprong. Een beleggingsonderneming dient op grond van artikel 4: Voor advisering over inkomen is zowel de module basis als de module inkomen vereist.

De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing, indien de aan de erkenning verbonden termijn eindigt.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Ten aanzien van de aanscherping van de erkenningsvereisten voor geschilleninstanties hebben een paar partijen verzocht om de frequentie van het evaluatieonderzoek te verhogen en aangeslotenen te betrekken bij de evaluatie. Een gedeeltelijke bijdrage is onvoldoende. Derhalve zijn de verwijzingen naar de artikelen ggedragstoezicht Aan de eisen voor het onderwerp consumptief krediet verandert qua structuur niets ten opzichte van de huidige situatie waarin ook de modules basis en consumptief krediet vereist zijn.

Naar aanleiding van hun opmerkingen zijn enkele wijzigingen in onderhavig wijzigingsbesluit doorgevoerd. Artikel 71b Toon relaties in LiDO.